Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 126157440

BG422, СУ Св.Паисий Хилендарски, ул.Кресна 1, За: Нина Найденова Стайкова, България 6300, Хасково, Тел.: 00359 38624120, E-mail: soup@abv.bg, Факс: 00359 38624134

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.%20sou-paisiy.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sou-paisiy.com/profilebuyer/read-announcement/id/9.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

146737.51 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонтни работи по дворно пространство в СУ Св.Паисий Хилендарски град Хасково Строителните дейности обхващат дворното пространство, намиращо се южно от сградата на СУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр. Хасково, както и портала на училището. Предвижда се извършването на следните строително – монтажни работи: Ще се извадят старите плочки и бордюри. Ще се разкърти стария асфалт до портала. Ще се ремонтират английските дворове към сградата на училището. Ще се ремонтира канализационен клон , намиращ се в дворното пространство. Предвижда се оформяне на дворното пространство с полагане на основа от трошен камък и асфалтова настилка с дебелина мин 6 см и направа на плочник с бетонови плочи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236119, 45332200

Описание:

Работи по ремонт на спортни площадки
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


Срок за получаване на офертите

09/11/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2017  (дд/мм/гггг)