Версия за печат

BG-СЛИВЕН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

331

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119002144

BG342, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ №1А, За: ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР, България 8801, СЛИВЕН, Тел.: 044 624050, E-mail: csmpsliven@abv.bg, Факс: 044 624050

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-sliven.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт на санитарните автомобили по опис на ЦСМП- Сливен, в това число и доставка на необходимите за тях резервни части по спецификация за 2017 год.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


Срок за получаване на офертите

30/10/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация по предмета на ОП може да бъде получена на тел: 044 624050. Документацията за ОП е публикувана и може да бъде изтегляна на сайта на възложителя: http://csmp-sliven.com/

Дата на изпращане на настоящата информация

24/10/2017  (дд/мм/гггг)