Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-68

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул. Г.М. Димитров №52 Б, За: Златко Халваджиев, България 1040, София, Тел.: 02 9702778, E-mail: z.halvadzhiev@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2017/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с национално покритие за нуждите на Български институт по метрология, чрез обществена мобилна телефонна мрежа по стандарт GSM/UMTS и фиксирана телефонна мрежа”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64212000, 64211000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги
Обществени телефонни услуги


Срок за получаване на офертите

30/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 31.10.2017г. от 11:00 в сградата на Български институт по метрология: гр. София, бул. Г.М. Димитров №52 Б, заседателна зала 7-ми етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/10/2017  (дд/мм/гггг)