Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

70-00-83

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201412

BG411, Столична здравноосигурителна каса, ул. Енос №10, вх. Б, За: Хр. Тодоров; В. Христов, България 1408, София, Тел.: 02 9656768; 02 9656732, E-mail: HTodorov@sfg.nhif.bg, Факс: 02 9656718

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1315.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в СЗОК

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44316000

Описание:

Електрически материали
Железария


Срок за получаване на офертите

26/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалния срок за получаване на оферти е удължен до 17.00 часа на 26.10.2017 г. Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 27.10.2017 г., в 10.30 часа, в сградата на СЗОК, гр. София, ул. "Енос" 10, вх. "Б".

Дата на изпращане на настоящата информация

23/10/2017  (дд/мм/гггг)