Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-1820

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСА, ет.4, ст.408, За: Инж. Владимир Ачов – Отдел „Капитално строителство”, България 1700, София, Тел.: 0893 338379, E-mail: vladiachov@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

32000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка на 133 броя алуминиеви врати за бани във високото тяло (7 етажа) на Студентско общежитие Блок 15 на НСА „Васил Левски”, в гр.София Студентски град; демонтиране на старите пресовани врати на баните и монтиране на тяхно място на новите алуминиеви врати

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44221000

Описание:

Прозорци, врати и свързани с тях изделия


Срок за получаване на офертите

31/10/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/10/2017  (дд/мм/гггг)