Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-20-s-predmet-Remont-iili-preustroistvo-na-saorazheniya-pod-nalyagane-sobstvenost-na-quotViKquot-EOOD---Plovdivquot.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД - Пловдив ( съдове под налягане, които работят в хидрофорните уредби в града и помпените станци), за срок от 1 (една) година, считано от дата на подписване на договора. Дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани, са посочени в публикуваната в "Профил на купувача" обява и са примерни. При необходимост Възложителят си запазва правото да включва и други дейности, свързани с ремонта и/или преустройството на съоръженията под налягане. Извършването на ремонта и/или преустройството на съоръженията ще се осъществява след направена заявка от Възложителя. Възложителят ще заплаща всеки ремонт на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използува такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на услугата, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50514200

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари


Срок за получаване на офертите

23/10/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на 24.10.2017 г. (вторник) от 10,00 часа. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/10/2017  (дд/мм/гггг)