Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

10-05-16-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Маргарит Бакърджиев–експерт (инфраструктура и акватория) в Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ, България 7000, Русе, Тел.: 082 818990, E-mail: m.bakardjiev@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/205.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

260000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

24/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка има за предмет ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток. Ремонтните работи се състоят в отстраняване на неизправност по подкрановия релсов път на северния кей в пристанищен терминал Русе - изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Дължината на подкрановия път, подлежащ на ремонт е 362 м (724 м подкранова релсова нишка), от който: подкранова релсова нишка, положена на реброви подложки върху полутраверси с дължина 126 м; подкранова релсова нишка, положена върху стоманобетонова греда с обща дължина 598 м, като участък с дължина от 126 м, петата на релсата е директно заварена към анкерирани стоманени планки, а останалата част с дължина 472 м е на реброви подложки. Отвор на релсовия път (междурелсие) - 10,50 м. Тип на релсите – 49 кг/м. Стъпка на свързващите възли (ребровите подложки) - 0,50 м. Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/10/2017  (дд/мм/гггг)