Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-25-205

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.06.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Тодор Нинов, България 1431, София, Тел.: 02 9159453, E-mail: tninov@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици


Срок за получаване на офертите

25/10/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обектът на обществената поръчка е абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, както и климатична техника със специализирано предназначение, подробно описана в 2 /две/ обособени позиции, съгласно посочени в техническата спецификация - Приложение №8 към обявата минимални изисквания за техническа профилактика на съответния вид техника. Номер на обособената позиция: Обособена позиция №1 - Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична и вентилационна техника, включваща 64 /шестдесет и четири/ номенклатури, подробно описани в техническата спецификация - Приложение №8 към обявата; Обособена позиция №2 - Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на климатична техника със специализирано предназначение за операционни зали в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“, включваща 2 /две/ номенклатури, подробно описани в техническата спецификация - Приложение №8 към обявата. *Участникът може да подадена оферта за една или повече обособени позиции, като задължително следва да оферира всички номенклатури от съответната обособена позиция.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/10/2017  (дд/мм/гггг)