Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОССД-02-03-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/419-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на охрана със сигнално-охранителна техника на обекти общинска собственост на територията на община Габрово, описани в Техническото задание /Приложение 1/. Срок за изпълнение на поръчката - от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г. Охраната на посочените в списъка обекти /Приложение 2/ със СОТ ще се осъществява денонощно, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни дни, като за целта избраният изпълнител трябва да разполага с необходимия технически и кадрови ресурс. Охраната ще се извършва, съгласно изискванията на Възложителя описани в Техническото задание /Приложение 1/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

07/11/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Забележка: Финансовият ресурс, необходим за дейността ще бъде осигурен от бюджета на Община Габрово и второстепенните разпоредители с бюджет. Изключение прави обект, записан под № 14, част от Техническото задание за който е осигурено финансиране по проект: BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ и обект Помещения, ползвани от ОИЦ­Габрово (95,97кв. м.) и разположени в западно крило, партерен етаж в сградата на Община Габрово записан под № 45, част от Техническото задание за който е осигурено финансиране по проект: BG05SFOP001-4.001-0019-С01 „Осигуряване функционирането на ОИЦ- Габрово“. Цитираните два обекта ще бъдат финансово осигурени от проектите до 31.12.2018 г. След тази дата Възложителя ще уточни с избрания Изпълнител начина на финансирането им.

Друга информация

Обществената поръчка се обявява на осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, остатъчната стойност на основната част от обществена поръчка с предмет: Охрана на общински обекти за 2018 г. и 2019 г. по 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Денонощна невъоръжена охрана на територията на ОП ''Благоустрояване'', гр. Габрово“, Обособена позиция № 2 „Дневна невъоръжена охрана на Дирекция МДТ и Денонощна невъоръжена охрана на общински гараж на ул. Станционна, гр. Габрово“, Обособена позиция № 3 „Невъоръжена охрана и видеонаблюдение на обект парк Маркотея и спортното игрище разположено южно от парка, находящи се на бул. Трети март“, Обособена позиция № 4 „Невъоръжена охрана на регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Габрово /землище на с. Гръблевци/“ и Обособена позиция № 5 „Извършване на денонощна охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти общинска собственост на територията на община Габрово” е 227 733.34 лв. без ДДС. Основната част от обществената поръчка е публикувана в сайта на Община Габрово, Профил на купувача: https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/414-

Дата на изпращане на настоящата информация

17/10/2017  (дд/мм/гггг)