BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РСР17-РД93-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/227-2017-10-13-12-10-03.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

58333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на текущ ремонт, чрез полагане на асфалтова настилка на пешеходни алеи на територията на СО-район „Сердика”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45213316

Описание:

Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи


Срок за получаване на офертите

31/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 01.11.2017г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/10/2017  (дд/мм/гггг)