Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-20-45

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000450823

BG421, Детска градина Дружба, Асеновград, ул.Съединение №12, За: Антония Стефанова Русева, Даниела Василева Алексиева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 69049, E-mail: drujba_ad@abv.bg, Факс: 0331 69049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://drujba.asenovgrad-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://drujba.asenovgrad-bg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дружба” – Асеновград по обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

20/10/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 23.10.2017г. в часа и на мястото, определени в обява с изх.№РД-20-45/13.10.2017г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/10/2017  (дд/мм/гггг)