Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-25-196

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Весела Симидчиева, България 1431, София, Тел.: 02 9159452, E-mail: vsimidchieva@uhsek.com, Факс: 02 9159453

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставки на Мембранен оксигенатор с интегриран артериален филтър в комплект със сет за маса-машина за деца и юноши за нуждите на "Операционен блок" към клиника по Кардиохирургия при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

20/10/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферираните медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията на ЗМИ, на съответната наредба по чл. 18 от ЗМИ и минималните технически изисквания, посочени в техническата спецификация – Приложение № 9 към обявата. Срокът на годност на медицинските изделия, следва да бъде не по-малък от 80% от указания върху опаковката, към датата на приемо-предавателния протокол.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2017  (дд/мм/гггг)