Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-00-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880024

BG34, Национална агенция за приходите,Териториална дирекция на НАП Бургас, ул.Цар Петър №5Б, За: П.Чередник, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878140, E-mail: p.cherednik@ro02.nra.bg, Факс: 056 878152

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nap.bg/news?id=3405.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка: „ Доставка на метални шкафове за нуждите на ТД на НАП гр.Бургас"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39141300

Описание:

Шкафове с рафтове


Срок за получаване на офертите

02/11/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Достъпът до Oбявата за събиране на оферти, заедно с приложените към нея образци и проект на договор е неограничен, пълен, безплатен и пряк в раздел "Профила на купувача", рубрика "Събиране на оферти с обява или покана" на официалния сайт на Национална агенция за приходите - www.nap.bg. Оферти се подават в деловодството на ТД на НАП Бургас, ул. „Цар Петър" №5Б до 17.30 ч. на деня, указан в обявата като краен срок. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Назначената от възложителя комисия ще проведе публично заседание от 14:00 ч. в първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти в административната сграда на ТД на НАП в гр. Бургас,ул. "Цар Петър" №5Б. При отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2017  (дд/мм/гггг)