Версия за печат

BG-село Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април №1, За: Василка Панкова, България 2825, село Струмяни, Тел.: 07434-3108, E-mail: strumyani_oba@ydhoo.com, Факс: 07434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6532 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект „Активен живот“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22851000, 30199500, 22852000, 22852100, 39830000

Описание:

Класьори
Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
Папки за сортиране
Папки за досиета
Почистващи продукти


Срок за получаване на офертите

24/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 02.11.2016г. по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2017  (дд/мм/гггг)