Версия за печат

BG-село Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април №1, За: Василка Панкова, България 2825, село Струмяни, Тел.: 07434-3108, E-mail: strumyani_oba@ydhoo.com, Факс: 07434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12627.3 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Активен живот“ с обща прогнозна стойност 12 627,30 лв. без ДДС по обособени позиции, както следва: ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ на стойност 1 662,50 лв. без ДДС запазена за хора с увреждания; ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност 1 250,00 лв. без ДДС запазена за хора с увреждания; ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“ – Прогнозна стойност 9 714,80 лв. без ДДС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79340000, 79952000

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

24/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 02.11.2016г. по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/10/2017  (дд/мм/гггг)