Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-220

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставката на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати HACH LANGE, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград” Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000, 50000000

Описание:

Химически продукти
Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

17/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1) Оферта за участие – по образец – Приложение № 1 от документацията за участие; 2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3) Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията за участие; 4) Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП - Приложение № 3 от документацията за участие; 5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя. 6) Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки по образец – Приложение № 5 от документацията за участие. В случай на участие на подизпълнители, същите представят Декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) - Приложение № 2 и по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП) - Приложение № 3. 7. Изисквания на възложителя към участниците в обществената поръчка: 1.Участникът да е производител или надлежно упълномощен представител за доставка на консумативи и реагенти, както и за извършване на сервиз на процесни уреди и апаратура „HACH LANGE“; 2.Производителят да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент; 3.Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. Изисквания към предмета на поръчката: 1. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата-производител; 2. Продуктите трябва да са с минимум 70% остатъчен срок на годност, считано от датата на доставка. В случай че доставката включва опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност, преведени на български език. 8. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по образец - Приложение №6 от документацията за участие, съдържащо:1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя; 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; 4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 8 от документацията за участие; 9. Ценово предложение Предлаганата цена по обособени позиции се образува съгласно изискванията в Ценовото предложение - образец от документацията за участие. (Приложения №9) СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1.Срок на изпълнение на поръчката:18 (осемнадесет) месеца считано от датата на сключване на договора. 2. Централен склад на Възложителя, гр. Благоевград ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Прогнозната стойност: 56 000 лв. без ДДС. Начинът на плащане:по банков път, в срок до 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на издаване на надлежно оформена фактура – оригинал за извършена доставка, придружена с приемо-предавателен протокол или извършена сервизна поддръжка.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/10/2017  (дд/мм/гггг)