Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

O-16082017-213

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул.Независимост № 20, За: Даниела Тодорова, България 9300, Добрич, Тел.: 058601 311, E-mail: d_todorova@dobrichka.bg, Факс: 058600 180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-16082017-213?preview=true.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999.74 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строителство на обект: Подмяна на водопровод по улица в село Стожер, община Добричка“, който се осъществява чрез безвъзмездната финансовата помощ на ПУДООС / Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232151, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

25/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект " Подмяна на водопровод по улица в село Стожер, община Добричка“, който се осъществява чрез безвъзмездната финансовата помощ на ПУДООС / Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда / и средства от общинския бюджет.

Друга информация

Критерий за възлагане: Най-ниска цена Възложителят определя следните критерии за подбор, които се отнасят до: 1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите (ЗСК). Изпълнителят на поръчката следва да има право да извършва строителство на територията на Република България на строежи първа категория, съгласно чл.137 от ЗУТ и водоснабдителна инфраструктура - четвърта група, съгласно чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя. 2. Икономическото и финансовото състояние – изпълнителят на поръчката преди сключване на договора, следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а, или чл.173 от ЗУТ, като минималното застрахователно покритие е в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането. 3. Техническите и професионалните способности: - участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата; - Да разполага с необходимите правоспособни технически лица:Ръководител на обекта - строителен инженер, магистър специалност ВиК или екв., включен в състава на участника, с професионален опит най-малко 5 год. като ръководител на обект и е участвал в изпълнението на поне три обекта на водоснаб. инфраструктура с обем, отговарящ на този на поръчката; Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а ал.2 - 4 от ЗУТ, включен в състава на участника, който има най-малко 5 год. проф. опит на тази длъжност и е участвал в изпълнението на поне 2 обекта на водоснабд. инфраструктура с обем, отговарящ на този на поръчката; Експерт – инженер-геодезист или пътен инженер – или екв. специалности, който има най-малко 3 год. проф.опит, като поне 1 год. в строителството. Отговорник по контрол на качеството - строителен инженер или строителен техник с минимум 3 год. опит на такава длъжност, който притежава Сертификат/Удостоверение за контрол на качеството при изпълнение на строителството. Отговорникът по контрола на качеството следва да имат опит в изпълнението на инфрастр. обекти – водоснабдителна (поне 2 обекта) и транспортната (поне 1 обект). Изискването може да бъде удовлетворено и от две лица, всяко от които да има опит при строителството на съответните инфраструктурни обекти; Координатор по безопасност и здраве - строителен инженер или строителен техник с минимум 3 год.опит на на такава длъжност и поне 2 обекта с предмет идентичен с този на настоящата покана. - Да разполага с необходимата техника, машини и съоръжения; - Да прилага системи за управление на качеството; - Да прилага стандарти за опазване на околната среда. Съдържание на офертата: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участник, попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и условията на възложителя; Техническо предложение - по образец; Ценово предложение - по образец. Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: -парична сума; банкова гаранция; застраховка обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка. Обявята се публикува на интернет- страницата на Възложителя, в Профила на купувача. Участникът следва да представи офертата в посочения от Възложителя срок. Офертите се подават на адрес: Община Добричка, гр.Добрич, ул.Независимост № 20 в ЦУИ стая 105 до срока посочен в информацията по Приложение № 20 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация

09/10/2017  (дд/мм/гггг)