Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

13/35-13-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201549

BG423, Районна здравноосигурителна каса гр. Пазарджик, ул. 11-ти август №2, За: Ласка Джонева, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 402108, E-mail: pazardjik@nhif.bg, Факс: 034 402107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1228.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на работещите в РЗОК– Пазарджик от служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК- Пазарджик“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85140000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Разнообразни услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

11/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 часа на 11.10.2017г. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.10.2017г. от 09:30 часа в сградата на РЗОК Пазарджик- гр. Пазарджик, ул. "11-ти август" №2 при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/10/2017  (дд/мм/гггг)