Версия за печат

BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-57

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, Община Опан, с.Опан, община Опан, област Стара Загора, За: Виолета Кирева, България 6078, с.Опан, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 1 бр. товарен и 1 бр. товарен високо проходим автомобил

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


Срок за получаване на офертите

13/10/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

След определяне на изпълнителя на поръчката, и покана от Възложителя в срок от 2 дни автомобилите трябва да бъдат докарани на собствен ход до община Опан, където Комисия назначена със Заповед на кмета на община Опан ще им извърши оглед. Договор за обществената поръчка ще бъде сключен само след като комисията одобри представените автомобили.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/10/2017  (дд/мм/гггг)