Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОСИ-03-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/417-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на ново гребло за сняг към наличeн трактор за ОЗ „Спортни имоти“. Подробно описание с технически характеристики е представено в Техническа спецификация – Образец № 6 от документацията към настоящата обява. Място на извършване: гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43325100, 34921100

Описание:

Оборудване за поддръжка на терени
Машини за почистване на пътища


Срок за получаване на офертите

16/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на17.10.2017 г. от 10.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/10/2017  (дд/мм/гггг)