Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

08/ОП-5(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201656

BG332, Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1178.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК – Добрич от служба по трудова медицина

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

09/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 09.10.2017 г. Отваряне на офертите ще се извърши на 10.10.2017 г. в 11:00 часа в сградата на РЗОК – Добрич, находяща се на ІV етаж с адрес гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2017  (дд/мм/гггг)