Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I №2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: оbshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/926.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3066.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е "Доставка на обзавеждане за нуждите на проект: "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39000000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


Срок за получаване на офертите

09/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за изпълнение на проект "Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово", Договор № BG05M9OP001-2.005-0048-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 10.10.2017 г. в 11:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл. "Княз Борис I" №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/10/2017  (дд/мм/гггг)