Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/958.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7548.28 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1. Предмет на поръчката: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово- заедно мечтаят, учат и играят” Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали и консумативи. Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали и консумативи, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30141000

Описание:

Принадлежности за офиса
Калкулатори


Срок за получаване на офертите

10/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за изпълнение на проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 11.10.2017 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/10/2017  (дд/мм/гггг)