Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

05-11-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.10.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Стоян Христов – директор на Клон – ТП Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура“, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/207.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48880 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на национални доклади, свързани с изпълнението на дейности по проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.“, по две обособени позиции: Позиция 1. „Изготвяне на Национален доклад за административните процеси във вътрешноводните пристанища на България“; Позиция 2. „Изготвяне на Национален доклад за моделите на управление на вътрешноводните пристанища в България“. Изискванията, на които следва да отговаря изпълнението на услугата, в това число към съдържанието на докладите, предмет на поръчката, са посочени в Техническата спецификация за всяка от обособените позиции - Приложение № 2.1 и № 2.2 към указанията за обществената поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

10/10/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Danube Ports Network – DAPhNE“ № DTP1-1-196-3.1, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020 г.“ (The Danube Transnational Programme)

Друга информация

Всички документи, приложени в офертата трябва да бъдат изготвени на български език. Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подписани от законния представител/и или изрично упълномощено за целта лице и печат на участника. Документите, свързани с участието в обществената поръчка се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците на обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Офертите се отварят на 11.10.2017 г. от 14:00 часа на адрес: гр. София, бул. Шипченски пороход 69, ет. 4, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/10/2017  (дд/мм/гггг)