Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

006

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул. Хан Аспарух №36, За: Георги Стоянов; Гергана Иванова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55013; 0590 55029, E-mail: otdelpraven@gmail.com, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tsarevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/sabirane-na-oferti-s-obyava.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 г. на територията на Община Царево, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици по утвърдени маршрутни разписания: - Бродилово – Царево с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 36 км. -Варвара – Ахтопол с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 12 км. -Синеморец – Ахтопол с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 43 км. -Кости – Царево с дължина на маршрута 50 км. и дневен пробег 60 км. -Синеморец - Ахтопол - Варвара – Царево с дължина на маршрута 40 км. и дневен пробег 40 км. Обособена позиция № 2 „Извършване на специализиран превоз на ученици по вътрешна градска линия кв. Василико – Царево – кв. Василико, превозващи се с абонаментни карти”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

06/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/09/2017  (дд/мм/гггг)