Версия за печат

BG-Генерал Тошево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120061

BG332, ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, ул.Трети март №42, За: Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Генерал Тошево, България 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2105, E-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg, Факс: 05731 2190

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsgtoshevo.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsgtoshevo.sidp.bg/обява-2017-2/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло за сезонни работници

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000

Описание:

Работно облекло


Срок за получаване на офертите

05/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/09/2017  (дд/мм/гггг)