Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I №2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: оbshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/926.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

18750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е "Специализиран превоз на ученици за учебната 2017-2018 г. по утвърдена транспортна схема"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

28/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 29.09.2017 г. в 11:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл. "Княз Борис I" №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2017  (дд/мм/гггг)