Версия за печат

BG-ВИДИН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-107

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201471

BG311, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН, БУЛ. ПАНОНИЯ 2, За: ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА, България 3700, ВИДИН, Тел.: 094 609859, E-mail: vidin@nhif.bg, Факс: 094 609811

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1150.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Видин

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44411000, 44500000

Описание:

Електрически материали
Санитарни изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


Срок за получаване на офертите

29/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 16:30ч. на 29.09.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.10.2017г. от 11:00 ч. в сградата на РЗОК - Видин, бул.Панония 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/09/2017  (дд/мм/гггг)