Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-28

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов № 66, За: Алексей Крекманов, България 2700, Благоевград, Тел.: 0889 226820, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

14500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на ВиК и ОВИ материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44164310, 44510000, 44165100, 44167300

Описание:

Тръби и принадлежности
Инструменти
Маркучи
Колена, Т-образни преходници и фитинги


Срок за получаване на офертите

02/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 03.10.2017 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, No 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2017  (дд/мм/гггг)