Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов № 66, За: Алексей Крекманов, България 2700, Благоевград, Тел.: 0889 226820, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

37600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки на електроматериали и аксесоари за обслужване на дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски““

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39722200, 31500000, 31211000, 31213300, 31000000

Описание:

Части за готварски печки
Осветителни уреди и електрически лампи
Табла и кутии със стопяеми предпазители
Кутии за кабелно разпределение
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


Срок за получаване на офертите

29/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 02.10.2017 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, No 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2017  (дд/мм/гггг)