Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-18

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-18-s-predmet-quotDostavka-za-nuzhdite-na-quotViKquot-EOOD---Plovdiv-na-tehnicheski-sredstva-po-prilozhena-primerna-spetzifikatziyaquot.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на технически средства (печатащи устройства, монитори, преносими компютри, компютърни системи и работни станции, масив независим дискове, компютърни аксесоари, комуникационни (мрежови) устройства, сканиращи устройства, сървърна система и софтуерни продукти), по приложена примерна Техническа спецификация, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора, или до изчерпване на стойността на поръчката, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, ул. „Шести септември” 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предлаганите стоки трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, описани подробно в Техническата спецификация към настоящата обява. Посочените номенклатурни позиции в приложената примерна Техническа спецификация са ориентировъчни и не са задължителни за Възложителя. Възложителят си запазва правото да заявява количества съобразно нуждите и възможностите на Дружеството.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30232100, 30213000, 30213100, 30216110, 48821000

Описание:

Принтери и плотери
Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Скенери за компютри
Мрежови сървъри


Срок за получаване на офертите

27/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2017  (дд/мм/гггг)