Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.182

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: инж. Мая Василева, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20280, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170920kLIN919684.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” на Община Асеновград, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

28/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.025 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Асеновград” част от процедура BG16RFOP001-1.001-039„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград”№ РД -02-37-115/21.06.2017 год. /№: от ИСУН - BG16RFOP001-1.025-0003-C01/.

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 29.09.2017 г. в 11:00 часа в зала 517 в сградта на Община Асеновград.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2017  (дд/мм/гггг)