Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000892204

BG422, ОУ Св.Климент Охридски гр.Хасково, ул.Граф Игнатиев №14, За: Мария Кошева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 622637, E-mail: oy.kliment.hs@gmail.com, Факс: 038 622637

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kliment-hs.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kliment-hs.com/profilebuyer..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50612.96 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас за периода от 02.10.2017г. до 31.05.2018г. и приготвяне и доставка на обяд за периода от 02.10.2017г. до 31.05.2018г. за нуждите на ОУ „Св.Климент Охридски“ гр.Хасково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

27/09/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2.Административни сведения/Образец №2/; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Доказателства за упражняване на професионална дейност съгласно чл.60, ал.1 от ЗОП, а именно: копие от удостоверение от БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните. Участникът трябва да разполага с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, както следва: 1 /един/ собствен или нает обект за производство и/или търговия с храни, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, с обхват приготвяне и доставка на готови храни. 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №5/; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 8. Декларация от членове на обединение /Образец №7/; 9. Техническо предложение /Образец №8/; 10.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №9/; 11. Ценово предложение /Образец № 10/; 12. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №11/; 13. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №12/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта,както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на ОУ "Св.Климент Охридски", посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2017  (дд/мм/гггг)