Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000504032

BG324, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ /МБАЛ/ -КУБРАТ ЕООД, УЛ. КНЯЗ БОРИС I № 12, За: Павлина Мичева, България 7300, Кубрат, Тел.: 084 873223, E-mail: mbal_kubrat@abv.bg, Факс: 084 873223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalkubrat.free.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalkubrat.free.bg/profile/default.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАН ГРАФИЧНО СКОПИЧЕН РЕНГЕНОВ АПАРАТ, вкл. демонтаж на съществуващ, монтаж на новодоставения апарат и въвеждане в експлоатация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33150000

Описание:

Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия


Срок за получаване на офертите

27/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/09/2017  (дд/мм/гггг)