Версия за печат

BG-село Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-6(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април №1, За: Василка Панкова, България 2825, село Струмяни, Тел.: 07434-3108, E-mail: strumyani_oba@ydhoo.com, Факс: 07434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.htm1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36165.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на оборудване и обзавеждане за дневен център-Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44115800

Описание:

Вътрешно обзавеждане на сгради


Срок за получаване на офертите

26/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № от ИСУН - BG05M9OP001-2.005-0047-C01 от дата 02.11.2016г. по проект: "Активен живот" по приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2017  (дд/мм/гггг)