Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РВЕ17-ДИ05-259

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270480

BG411, Столична община - район Възраждане, бул. Александър Стамболийски №62, За: арх. Николай Диков, Малина Кърчева, България 1303, София, Тел.: 02 9805073, E-mail: zop@so-vazrajdane.bg, Факс: 02 9870794

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.so-vazrajdane.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/proektirane-13-30.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработване на инвестиционен проект на обекти от образователната инфраструктура на територията на район „Възраждане“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 - „Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №63 (бивше 13ОУ) и 5-то ВСУ „Пеньо Пенев“ (НГДЕК) Обособена позиция №2 “Oсновен ремонт на сградни ВиК инсталации на 30 СУ „Братя Миладинови” (учебен корпус) Обща максимална прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС или 60 000 лева с ДДС за двете обособени позиции, разпределени както следва:Обособена позиция №1 – 41 666.67 лева без ДДС или 50 000 лева с включен ДДС; Обособена позиция №2 – 8 333.33 лева без ДДС или 10 000 лева с включен ДДС;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


Срок за получаване на офертите

26/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя в Профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2017  (дд/мм/гггг)