Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/936.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

28750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е Информация и публичност по Проект: № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ при спазване изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341000, 22462000, 22100000

Описание:

Рекламни услуги
Рекламни печатни материали
Печатни книги, брошури и диплянки


Срок за получаване на офертите

26/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за изпълнение на проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ финансиран с Договор № BG05M2OP001-3.002-0039-C01.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 27.09.2017 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2017  (дд/мм/гггг)