Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-17-s-predmetldquoStroitelno-ndash-remontni-raboti-na-obekti-eksploatirani-ot-bdquoViKrdquo-EOOD---Plovdivrdquo.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: •Ремонт на напорен резервоар V= 1000 m3 в местност „Лозето”, община Сопот •Ремонт на помпена станция I-ви подем Баня-Хисаря •Ремонт на помпена станция II-ри подем – Хисаря •Ремонт на помпена станция „Първенец” •Ремонт на помпена станция „Пепелаша” •Ремонт на ЦПС „Катуница” за водоснабдяване на Асеновград •Ремонт на помпена станция I-ви подем „Борово” Строително – ремонтни работи по отделните обекти се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора. Възложителят ще заплаща възложените строително-ремонтни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура, за всеки конкретен обект.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45259900

Описание:

Строителни работи по обновяване на съоръжения


Срок за получаване на офертите

04/10/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/09/2017  (дд/мм/гггг)