Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-85

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201450

BG331, Районна здравноосигурителна каса- Варна, Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г, За: Анатолий Кирчев Иванов, България 9000, Варна, Тел.: 052 689011, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1448.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване персонала на РЗОК - Варна от служба по трудова медицина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

25/09/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адресhttp://www.nhif.bg/web/guest/1448 или в деловодството на РЗОК-Варна. Идентификационния номер на поръчката е 1448.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/09/2017  (дд/мм/гггг)