Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3РД - 1073

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010171

BG411, Сухопътни войски - военно формирование 22450, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен №34, За: Васил Тодоров, България 1606, София, Тел.: 02 9223409, E-mail: dop_sv@abv.bg, Факс: 02 9223313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://landforce.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали и консумативи за домакинството, включително кухненска посуда, прибори за хранене и други подобни, за нуждите на военни формирования от Сухопътните войски”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39220000, 39221100

Описание:

Кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и принадлежности за ресторантьорство
Кухненска посуда


Срок за получаване на офертите

03/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2017  (дд/мм/гггг)