BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-214

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща предоставянето на застрахователни услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция №1: "Сключване на групова застраховка "Живот", с допълнителни покрития; 2.Обособена позиция №2: "Сключване на задължителна застраховка "Трудова злополука"; 3.Обособена позиция №3: "Сключване на застраховка "Имущество" /недвижимо и движимо имущество/; 4.Обособена позиция №4: "Сключване на застраховка "Обща гражданска отговорност на юридически лица”; 5.Обособена позиция №5: "Сключване на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"; 6.Обособена позиция №6: Застраховане на автомобилите, собственост на „ВиК” ЕООД – Благоевград със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, застраховка "Злополука на лицата/местата в МПС” и застраховка „Автокаско”. Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

20/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1) Оферта за участие – по образец – Приложение № 1 от документацията за участие; 2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3) Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията за участие; 4) Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП - Приложение № 3 от документацията за участие; 5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя. 6) Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки по образец – Приложение № 5 от документацията за участие. В случай на участие на подизпълнители, същите представят Декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) - Приложение № 2 и по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП) - Приложение № 3. 7. Изисквания на възложителя към участниците в обществената поръчка: Участниците в поръчката , трябва да отговарят на следните изисквания: 7.1 Да притежават валиден за срока на застраховката лиценз за извършване на застрахователна дейност за съответния клас застраховка, издаден при условията и реда на Кодекса за застраховането; 7.2 Информация за общия си премиен приход за последните три години и за оборота на услугите, които са обект на подобни поръчки; 7.3 Банкова референция от обслужващата банка, че участникът е коректен клиент, валидна към момента на откриване на процедурата; 7.4 Справка за съотношението на платени обезщетения към записана премия за календарната 2016 година по застраховките по съответната позиция; 7.5 Списък на представителствата /клонове, агенции, офиси/ на участника, покриващ територията, на която оперира „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград; 7.6 Декларация за пазарен дял, придружена със справка от Комисията за финансов надзор (КФН) за пазарен дял по видове застраховки, включени в предмета на обществената поръчка за календарната 2016 г. До участие се допускат участници, които имат пазарен дял по вида застраховка, за който е подадeна оферта, определен според Приложение 1, раздел II от Кодекса за застраховане за календарната 2016 г. над 3,5 %; 7.7 Списък с имената, професионалната квалификация и опит на лицата от персонала на участника. 8. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по образец - Приложение №6 от документацията за участие, съдържащо:1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя; 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; 4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 8 от документацията за участие; 9. Ценово предложение Предлаганата цена по обособени позиции се образува съгласно изискванията в Ценовото предложение - образец от документацията за участие съгласно обособената позиция, за която се участва (Приложения № №9.1 - 9.6) СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1.Срок на изпълнение на поръчката:12 (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договора. 2. Място на изпълнение: Република България ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Прогнозната стойност: 70 000 лв. без ДДС. Начинът на плащане: Начинът на плащане на застрахователните премии за всяка една от обособените позиции от обществената поръчка ще се извършва в лева, по банков път, при наличието на подписан договор за предоставяне на застрахователни услуги и след издаване на застрахователната полица – разсрочено, на 4 равни вноски, като при настъпване на застрахователно събитие изплащането на застрахователното обезщетение не е предпоставка за изискуемост на целия размер на застрахователната премия.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/09/2017  (дд/мм/гггг)