Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-21-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.08.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201499

BG322, Районна здравноосигурителна каса - Габрово, ул. Отец Паисий 25, За: Момчил Недев; Веселин Михов, България 5300, Габрово, Тел.: 066 819541, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1168.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Габрово“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

15/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част от настоящата обява са Технически изисквания и указания за офериране, както и приложения към тях. Те могат за бъдат получени на следния електронен адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/1168 или в деловодството на РЗОК-Габрово. Идентификационният номер на поръчката е 1168.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2017  (дд/мм/гггг)