Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-16-ldquoIzvarshvane-na-stroitelno-ndash-montazhni-raboti-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdiv-po-obosobeni-pozitziirdquo.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строително – монтажните работи са разделени на следните обособени позиции: •Подмяна на съществуващ водопровод по ул. „Москва” в с. Царимир, община Съединение; •Подмяна на тласкателен водопровод за с. Драгойново, община Първомай, от км 0+710 до км 2+212 •Изграждане на нови външни водопроводи за промишлена зона в землището на с. Царацово, община Марица Строително – монтажните работи по отделните обекти се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора. Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящата обява за всички позиции е до 12 (дванадесет) месеца. Участниците следва да имат предвид, че доставката на материалите е ангажимент на Възложителя и при оферирането на предложението си те следва да се съобразят с това обстоятелство. В проекта за всеки един конкретен обект са приложени количествени сметки, в които изрично е посочено че се касае за извършване на монтажни работи (без доставка на материала). Възложителят ще заплаща възложените строително-монтажни работи на избрания за изпълнител на конкретната обособена позици участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените работи (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура, за всеки конкретен обект. Всеки участник може да подава оферта за една или повече обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

27/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2017  (дд/мм/гггг)