BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10-05-15-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Адриан Данаилов–експерт (инфраструктура и акватория) в Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ, България 7000, Русе, Тел.: 082 818982, E-mail: a.danailov@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/204.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

230000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на инженеринг на обект „Ремонт на хидроизолация на „Склад Универсален № 1”, комплексен ремонт на покрива на „Склад универсален едноетажен № 3” и възстановяване на мълниезащитните уредби на двата склада, намиращи се в пристанищен терминал Русе-запад“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

29/09/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на ремонт на покривите на две сгради, разположени на територията на пристанищен терминал Русе-запад, състоящ се от хидроизолационни и покривни работи, покривно водоотвеждане и възстановяване на мълниезащитни уредби, както и изготвяне на проект с подробна количествено-стойностна сметка за комплексен ремонт на покрив и възстановяване на мълниезащитната уредба на „Склад универсален едноетажен № 3”. Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/09/2017  (дд/мм/гггг)