Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов № 66, За: Алексей Крекманов, България 2700, Благоевград, Тел.: 0889 226820, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

34500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на материали и аксесоари за извършване на ремонтни дейности за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44110000, 44164310, 44510000, 44111200, 44165100, 44167300, 44512800, 44521100, 44531400, 44531600, 44800000, 44820000

Описание:

Строителни материали
Тръби и принадлежности
Инструменти
Цимент
Маркучи
Колена, Т-образни преходници и фитинги
Отвертки
Брави
Болтове
Гайки
Бои, лакове и маджуни
Лакове


Срок за получаване на офертите

18/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 19.09.2017 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, No 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2017  (дд/мм/гггг)