Версия за печат

BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: Зорница Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/..

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

18/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи: 1.Опис на представените документи, които съдържа офертата, съгласно Образец към настоящата документация; 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 4. Документите по чл. 37, ал. 4 отППЗОП, когато е приложимо; 5.Декларация по чл.54, ал.1,т.1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно Образец към настоящата документация; 6.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, съгласно Образец към настоящата документация. Офертата включва: 1. техническо предложение /по Образец/, съдържащо: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; г) декларация за срока на валидност на офертата; 2. ценово предложение /по Образец/, съдържащо предложението на участника по показателите с парично изражение. Подробна информация за критериите за подбор и документите, с които те се доказват, е посочена в указанията към участниците, достъпни в профила на купувача на община Мъглиж.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2017  (дд/мм/гггг)