Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-219

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Климент Охридски, № 8, За: Донка Симеонова – юрисконсулт, отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/133.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

9076 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали и копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“(запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна хартия в изпълнение на дейностите по Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199500, 30197630

Описание:

Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия
Хартия за печатане


Срок за получаване на офертите

18/09/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор № BG05М2OP001-2.009-0033-C01 „Стимулиране на съвременни научни изследвания чрез създаване на научно-иновативна среда за насърчаване на млади изследователи от ново поколение в Технически университет – София и Национална компания „ЖИ“ в областта на инженерно-техническите науки и технологичното развитие “по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г., съфинансирана от Eвропейския съюз чрез ЕСИФ.

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 20.09.2017 г. в 10.00 часа в гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, Учебен блок 1, ет. 2, Заседателна зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/09/2017  (дд/мм/гггг)