Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-01-50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177167454

BG411, Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, пл. България № 1, Административна сграда на НДК, За: Гергана Пашева, България 1463, София, Тел.: 02 4040545, E-mail: g.kirova@government.bg, Факс: 02 24040559

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eu2018bg.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/eu2018bg-837/proceduri-20-1-zop/#h.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018; предоставяне на хостинг и стрийминг“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72420000

Описание:

Услуги по интернет разработка


Срок за получаване на офертите

14/09/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/09/2017  (дд/мм/гггг)