Версия за печат

BG-Малко Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540099

BG341, Югоизточно държавно предприятие ДП гр. Сливен, ТП ДГС Малко Търново, ул. Никола Вапцаров, № 8, За: Марин Падинков, България 8162, Малко Търново, Тел.: 0888-514608, E-mail: dgsmalkoturnovo@abv.bg, Факс: 05952-3180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1389.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/1389.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1188 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

18/09/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят не предвижда участие на подизпълнители за изпълнение на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/09/2017  (дд/мм/гггг)