BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10-05-14-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.09.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Евгений Денев–експерт (инфраструктура и акватория) в Клон –ТП Пристанище Русе на ДППИ, България 7000, Русе, Тел.: 082 818997, E-mail: e.denev@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/202.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

165000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Възстановяване на настилки по открити складови площи и подходите в пристанищен терминал Русе - запад“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

21/09/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на ремонт на настилките по откритите складови площи и подходите в тиловата част на 15-то корабно място на пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Ремонтните работи се състоят във възстановяване на първоначалните технически параметри на настилки с обща площ от 1368 м2, като се положи стоманобетонова настилка. Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/09/2017  (дд/мм/гггг)